top of page

Opi voittamaan etuotsalohkon hallinta ja edistämään itse itsensä parantumista Daniel Siegelin integraatioteorian ja aivojen plastisuuden periaatteiden avulla.

Updated: 7 days ago

Tietoinen Etuotsalohko: Tie Itseparantumiseen ja Henkiseen Kasvuun


Lääkäri Daniel Siegel, joka on tunnettu neurotieteilijä ja psykiatri, on keskittynyt tutkimuksessaan mielen ja aivojen yhteyteen sekä mentaaliseen hyvinvointiin. Hänen integraatioteorian ja aivojen plastisuuden periaatteiden pohjalta hän on esittänyt useita näkökulmia siihen, miten voimme voittaa etuotsalohkon hallinnan ja edistää itse itsensä parantumista erilaisista fyysisistä ja psykologisista haasteista.


Eri osiot:

 • Daniel Siegelin lähestymistapa: Tutustu lääkäri Daniel Siegelin näkemyksiin mielen ja aivojen yhteydestä sekä itseparantumisesta.

 • Tietoinen etuotsalohko: Ymmärrä etuotsalohkon rooli ihmisen hyvinvoinnissa ja opi hyödyntämään sitä itseparantumisessa.

 • Tietoinen itsensä rakentaminen: Löydä työkaluja henkiseen kasvuun ja itseymmärrykseen tietoisen itsensä rakentamisen avulla.

 • Uusi alku: Kokeile uutta alkua masennuksesta, PTSD:stä, psykoosista tai aivovammasta toipumisen kautta.

 • Neuroplastisuusharjoittelun voima: Käytä meditaatiota, dynaamista joogaa ja hypnoterapiaa tietoisen itsensä luomiseen.

 • Maadoittuminen: Opi maadoittumisen tärkeydestä ja sen roolista eheytymisessä.

 • Eheytymisen matka: Aloita matka kohti syvää kasvua ja muutosta hyväksymällä menneisyytesi ja valitsemalla uuden suunnan.Tässä on joitakin keskeisiä periaatteita, jotka Siegel esittää:

 1. Mielentilatietoisuus (Mindfulness): Siegel korostaa mielentilatietoisuuden merkitystä. Tämä tarkoittaa kykyä olla tietoinen omista ajatuksistaan, tunteistaan ja kehon reaktioistaan ilman tuomiota. Mindfulness-harjoitukset voivat auttaa vahvistamaan yhteyttä kehon ja mielen välillä.

 2. Mentaalinen avaruus (Mental Space): Siegel esittää käsitteen mentaalisesta tilasta, joka mahdollistaa ajattelun joustavuuden ja luovuuden. Tämä voi auttaa ylittämään rajoittavia ajatusmalleja ja löytämään uusia näkökulmia haasteisiin.

 3. Aivojen plastisuus ja itsesäätely: Siegel korostaa, että aivoilla on kyky muuttua ja sopeutua (aivojen plastisuus). Itsesäätelytaitojen harjoittaminen, kuten stressinhallintatekniikat ja tietoisuustaidot, voi vaikuttaa myönteisesti aivojen toimintaan.

 4. Vuorovaikutus ja suhteet: Siegelin mukaan vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa voi olla olennainen osa paranemisprosessia. Turvalliset ja tukevat ihmissuhteet voivat edistää aivojen terveyttä ja auttaa kehittämään myönteisiä mielenmalleja.


On tärkeää huomata, että nämä ovat yleisiä periaatteita, ja yksilölliset tilanteet voivat vaihdella suuresti. Lääkäri Daniel Siegelin työ on keskittynyt neurotieteeseen ja tietoisuuden tutkimiseen, ja hänen kirjansa, kuten "The Developing Mind" ja "Mindsight," voivat tarjota lisää tietoa hänen näkemyksistään ja suosituksistaan. Suosittelen myös keskustelemaan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa saadaksesi yksilöllistä neuvontaa ja tukea.


Voittamalla Haasteet: Daniel Siegelin Näkemykset Itsestä Parantamisesta

Aivotutkimuksen ja psykologian alalla on tapahtunut valtavaa kehitystä viime vuosikymmenten aikana, ja yksi johtavista tutkijoista tällä alalla on lääkäri Daniel Siegel. Hänen työnsä on keskittynyt erityisesti mielen ja aivojen yhteyden ymmärtämiseen sekä siihen, miten voimme voittaa etuotsalohkon hallinnan ja parantaa itseämme erilaisista haasteista, kuten aivovammoista, traumoista, stressistä ja psyykkisistä haasteista.

Etuotsalohko on aivojen alue, joka liittyy muun muassa päätöksentekoon, tunteiden säätelyyn ja itsehillintään. Siegelin mukaan tämän alueen hallinta voi olla keskeinen tekijä paranemisprosessissa. Yksi hänen keskeisistä opetuksistaan on mielen ja kehon yhteyden korostaminen. Hän painottaa, miten tunteiden tunnistaminen, hyväksyminen ja säätely voivat vaikuttaa myönteisesti aivojen toimintaan.

Siegel myös korostaa itsemyötätuntoa tärkeänä osana parantumista. Olipa kyse sitten aivovammasta, traumasta tai psyykkisestä stressistä, lempeä suhtautuminen itseensä voi olla voimakas työkalu paranemisen polulla. Siegel kannustaa ymmärtämään, että aivoilla on kyky muovautua ja uudistua elämänkaaren varrella, ja itsemyötätunto voi edistää tätä prosessia.

On tärkeää ymmärtää, että jokainen ihminen on yksilö, ja siksi yksilölliset lähestymistavat voivat vaihdella. Siegelin opetusten soveltaminen omaan elämään voi vaatia aikaa, harjoittelua ja mahdollisesti ammattilaisen ohjausta. Kuitenkin, avainasemassa on omistautuminen oman mielen terveyden hoitoon.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa paranemiseen voi sisältää muun muassa mindfulness-harjoituksia, terapeuttista tukea, fyysistä aktiivisuutta ja terveellisiä elämäntapavalintoja. On tärkeää tiedostaa, että itsestä huolehtiminen on prosessi, ei yksittäinen tapahtuma.

Daniel Siegelin opetuksista voi olla hyötyä kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin mielen ja kehon yhteyttä sekä edistää omaa paranemistaan. Kuten hän itse korostaa, avainasemassa on tiedostava läsnäolo ja myötätunto niin itselle kuin muillekin. Jatkuva oppiminen, avoimuus uusille näkemyksille ja omistautuminen henkilökohtaiselle kasvulle ovat keskeisiä elementtejä matkalla kohti parempaa mielenterveyttä.


Tietoinen Etuotsalohko: Tie Itseparantumiseen ja Henkiseen Kasvuun

Etuotsalohkon merkitys ihmisen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa on noussut esiin sekä tieteen että henkisen kasvun näkökulmasta. Lääkäri Daniel Siegelin tutkimukset ovat avanneet meille ikkunan siihen, miten voimme voittaa etuotsalohkon hallinnan ja parantaa itse itseämme erilaisista haasteista, kuten aivovammasta, traumasta, stressistä ja psyykkisistä ongelmista.


Tietoinen Etuotsalohko: Tieteellinen Näkökulma

Etuotsalohko, aivojen etuosassa sijaitseva alue, on keskeinen osa aivojen toimintaa ja se liittyy moniin korkeamman tason toimintoihin, kuten päätöksentekoon, tunteiden säätelyyn ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Daniel Siegelin tutkimukset ovat osoittaneet, että tietoinen lähestymistapa etuotsalohkoon voi parantaa sen toimintaa ja siten edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tärkeä käsite Siegelin tutkimuksissa on "Mindsight," joka viittaa kykyyn nähdä ja ymmärtää oman mielen toimintaa. Tämä tarkoittaa tietoista läsnäoloa omassa ajattelussa, tunteissa ja toiminnassa. Tietoinen etuotsalohko mahdollistaa itsereflektion ja kyvyn säädellä reaktioitaan eri tilanteissa.


Henkinen Kasvu: Etuotsalohko "Havaitsijana"

Henkisessä kasvussa etuotsalohkoa kutsutaan usein "havaitsijaksi" tai "tietoisuudeksi." Tämä näkökulma korostaa etuotsalohkon roolia henkisen kasvun ja itseparantumisen tiellä. Havaitsija on se osa meistä, joka kykenee tarkkailemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan objektiivisesti.

Meditaatio ja mindfulness-harjoitukset ovat keskeisiä työkaluja henkisessä kasvussa ja itseparantumisessa. Nämä harjoitukset vahvistavat yhteyttä havaitsijaan, mikä puolestaan antaa meille mahdollisuuden vastata elämän haasteisiin tietoisemmin ja tasapainoisemmin.


Yhdistäen Tieteen ja Hengellisyyden

Voimme yhdistää tieteen ja henkisyyden näkökulmat voimistamaan etuotsalohkon roolia itseparantumisessa. Tietoinen lähestymistapa antaa meille työkalut ymmärtää aivojemme toimintaa tieteellisesti, kun taas hengellinen lähestymistapa auttaa syventämään tietoisuutta ja yhteyttä itseemme.

Daniel Siegelin tutkimukset ja hengelliset perinteet tuovat yhteen kaksi näennäisesti erilaista maailmaa, tarjoten meille mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen kasvuun ja itseparantumiseen.


Yhteenveto

Etuotsalohkon rooli ihmisen hyvinvoinnissa on moniulotteinen. Sekä tieteen että henkisen kasvun näkökulmasta voimme lähestyä etuotsalohkoa tietoisesti ja parantaa itseämme erilaisista haasteista. Yhdistämällä nämä kaksi näkökulmaa voimme avata oven kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja syvempään ymmärrykseen itsestämme.

Tutustuessaan tähän "havaitsijan" alueeseen, ihminen voi avata oven henkiseen kasvuun ja itseparantumiseen, luoden vahvemman yhteyden omaan itseensä ja ympäröivään maailmaan.


Voit vahvistaa ja voittaa etuotsalohkon hallinnan käyttämällä hyödyksi sovelluksiamme, joista hypnoterapia sovellus perustuuu mm. Daniel Siegelin elämäntyöhön alunperin. Kun taas HermorataJooga perustuu kiinalaiseen lääketieteeseen ja henkisiin tieteen näkökulmiin, voittaa itselleen etuotsalohkon hallinta, maadoittuminen, kehotietoisuus, yhteys ja tietoisuus.


Hypnoterapia sovelluksen lataaminen: Free to Heal® Hypnoterapia Sovellus

HermorataJoogan sovelluksen lataaminen: Free to Heal® HermorataJooga Herätä Jumalallinen sisäinen vanhempi sinussa sovelluksen lataaminen: Free to Heal® Jumalallinen sisäinen vanhempi


Tietoinen Itsensä Rakentaminen: Henkisen Tieteen ja Aivopsykologian Yhdistelmä

Kun tarkastelemme itseämme kokonaisvaltaisesti, kohtaamme usein haasteita, jotka heijastuvat niin fyysisellä, psyykkisellä kuin henkiselläkin tasolla. Lääkäri Daniel Siegelin näkemys etuotsalohkon hallinnasta antaa meille tieteellisen näkökulman, kun taas henkinen tiede avaa oven itse itsensä parantamiseen.


Etuotsalohko: Tieteellinen ja Henkinen Näkökulma

Lääketieteen näkökulmasta etuotsalohko on aivojemme hallinnollinen keskus, joka liittyy muun muassa päätöksentekoon, empatiaan ja tunteiden säätelyyn. Daniel Siegelin mukaan voimme voittaa etuotsalohkon hallinnan esimerkiksi aivovammoista, traumoista, stressistä ja psyykkisistä haasteista. Hänen näkemyksensä korostaa aivojen neuroplastisuutta, eli niiden kykyä muovautua ja parantua kokemusten kautta.

Henkisen tiedon mukaan etuotsalohko voidaan nähdä myös "havaitsijana" tai "tietoisuutena". Tässä näkökulmassa korostuu yksilön tietoinen läsnäolo ja kyky havainnoida omia ajatuksiaan ja tunteitaan. Tietoisuus toimii ikään kuin ohjelmoijana, joka voi muokata mielen sisäistä ohjelmistoa.


Tietoinen Itse Rakentaminen

Henkinen tiede korostaa, että voimme itse tietoisesti rakentaa ja muokata mieltämme ja ajatusmallejamme. Tämä koskee erityisesti niitä ohjelmistoja, jotka ovat voineet muodostua lapsuudessa. Kun tulemme tietoisiksi näistä ohjelmistoista, voimme valita ne uudelleen tai jopa rakentaa kokonaan uuden, itsellemme paremmin palvelevan ohjelmiston.


Psyykkisen Haasteen Kautta Uuteen Alkuun

Psyykkiset haasteet, kuten psykoosi, voivat avata mahdollisuuden purkaa vanhaa ohjelmistoa ja rakentaa uutta. Siegelin näkökulmaa soveltaen voimme ymmärtää, että psyykkiset haasteet voivat olla ikään kuin tietoisen rakennetun ohjelmiston purkautumista. Tämä antaa mahdollisuuden luoda uudenlaisen ja toimivan psyykkeen.


Tietoinen itsensä Luominen Aikuisena

Aikuisena meillä on kyky tietoisesti luoda ja muokata ajatusmallejamme. Voimme valita, millaisia ohjelmistoja ohjaavat mieltämme ja reaktioitamme. Tietoisuus toimii ohjelmoijana, ja voimme ottaa aktiivisen roolin oman mielen rakentamisessa.

Tämä tietoinen luominen avaa oven henkiseen kasvuun ja itseymmärrykseen. Voimme opetella olemaan oman hyvinvointimme guruita, kuten Siegelin tieteellinen näkemys ja henkinen tiede yhtyvät voimaan, kun tavoittelemme tasapainoa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kun ymmärrämme, että voimme tietoisesti ohjata mieltämme ja rakentaa uudenlaisia ajatusmalleja, avaamme oven kohti terveyttä, tasapainoa ja henkistä vahvuutta. Tietoisuus on avain omien voimavarojemme löytämiseen ja käyttämiseen matkallamme kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia.


Uusi Alku: Kohti Tietoista Itseä Masennuksesta, PTSD:stä, Psykoosista ja Aivovammasta

Masennus, PTSD, psykoosi, aivovamma ja kuolemanrajakokemukset voivat toimia käännekohtina elämässämme. Ne avaavat mahdollisuuden luoda uusi minä ja ohjelmisto, joka palvelee paremmin valitsemaamme elämää.


Tietoisuuden Voima: Neuroplastisuus Harjoittelulla

Monen vuoden neuroplastisuusharjoittelun avulla voimme yhdistää erilaisia menetelmiä, kuten meditaatiota, dynaamista joogaa ja hypnoterapian tekniikoita. Nämä työkalut tarjoavat mahdollisuuden tietoisesti luoda haluamamme ohjelmisto.

Neuroplastisuus harjoittelu korostaa aivojemme kykyä muokkautua ja parantua kokemusten kautta. Meditaatio auttaa meitä tulemaan tietoisemmiksi omista ajatuksistamme ja tunteistamme. Dynaaminen jooga liittää kehon ja mielen yhteen, luoden tilan uudelle kasvulle. Hypnoterapian avulla voimme työstää syvempiä tasapainon palauttamiseksi.


Maadoittuminen: Eheytymisen Ensimmäinen Askel

Vaikka monipuolinen harjoitusvalikoima tarjoaa tehokkaita työkaluja, on tärkeää huomata, että hypnoosia tai hypnoterapiaa suositellaan vasta siinä vaiheessa, kun yksilö on oppinut maadoittumaan ja pitämään itsensä maadoitettuna. Maadoittuminen on eheytymisen ensimmäinen askel.

Maadoittuminen tarkoittaa yhteyden luomista maahan ja kehoon. Se on perusta, jolta voimme laajentua ja rakentaa uutta minäämme. Yhteys maahan ja kehoon antaa meille vankan pohjan, jolta voimme lähteä matkalle kohti tietoista itseä.


Eheytymisen Matka

Eheytymisen matka ei ole lineaarinen, mutta se tarjoaa mahdollisuuden syvään kasvuun ja muutokseen. Hyväksymällä menneisyytemme ja tietoisesti valitsemalla uuden suunnan, voimme astua kohti eheytymistä.

Uusi ohjelmisto ei ole vain poissa vanhasta, vaan se on valinta luoda itsellemme elämä, joka kunnioittaa aitoa olemustamme. Masennus, PTSD, psykoosi ja aivovamma voivat olla portteja uuteen alkuun, jossa tietoinen itsemme pääsee loistamaan täydessä potentiaalissaan. Tässä matkassa, joka yhdistää tieteen ja henkisen kasvun, voimme luoda elämää, joka on tasapainossa ja täynnä merkitystä.


Toivottavasti tästä on iloa eheytymisen polullasi.

Rakkautta ja valoa, Hypnoterapeutti Wera Elina, HermorataJoogan perustaja


Aloita parantuminen nyt!

Ota vastuu omasta hyvinvoinnistasi

Seuraa somessa

Aloita matkasi kohti paranemista jo tänään! Kiitos, kun jaat kanssamme!


Neuroplastisuus harjoittelu voi olla avaintekijä ja tukemassa lääketieteellistä hoitoa

Tässä neuroplastisuus harjoittelu mahdollisuuksia erilaisissa haasteissa:

 • Nukkuminen, Hypnoterapia, meditaatio ja HermorataJooga tukevat nukkumista ja auttavat luomaan optimaalista palautumista hauskalla tavalla

 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö sairaus, Meditaatio ja HermorataJooga neuroplastisuus työvälineinä

 • Autismi, Hypnoterapia, meditaatio ja HermorataJooga työvälineinä

 • Psykoosi, HermorataJooga ja meditaatio työvälineinä

 • Masennus ja masennuslääkkeet, Hypnoterapia, HermorataJooga ja meditaatio auttavat masennuksessa luomaan uusia myötätuntoisia, positiivisia hermoratoja. Masennuksessa on tärkeää oppia laittamaan focus lempeisiin, eteenpäin vieviin asioihin. Lääkehoidon rinnalla neuroplastisuus harjoittelu on todellakin suositeltavaa, kaikilla julkisen puolen Mielenterveys Kursseilla ohjataan ihmisiä kohti myötätuntoista ja lempeää itsensä ohjaamista. Aivot oppivat myötätunnossa.

 • Keskivaikea masennusoireet, voivat olla haastavia ja moninaisia. On tärkeää saada hyviä kokemuksia, kokea, että on rakastettava, rakastettu ja tuettu. Hypnoterapia tukee näitä kaikkia ja HermorataJooga auttaa tukemaan kehoa eheytymisprosessissa ja hiljaisen tulehduksen vähentämisessä Kiinalaisen lääketieteen avulla. Hypnoterapiaa voi tehdä aina, kun masentavat ajatukset ottavat otteeseensa, session jälkeen asiakkaat kuvaavat aina olon parantuneen lähtö tilanteesta.

 • Masennus testi on hyvä tehdä ajoissa ja mitä aikaisemmin neuroplastisuus harjoittelun aloittaa, sen parempi.

 • Keskivaikea masennus on suuri työkunnon estäjä ja Hypnoterapian HermorataJoogan ja meditaation avulla on mahdollista luoda jälleen toimivat aivot ja kehon biokemia, jolloin vuosien harjoittelun tuloksena on mahdollista palata jälleen töihinkin, tietenkin itselleen mieluisiin tehtäviin. On löydettävä omat kiinnostuksen kohteet, omat arvot ja oman elämän kiinnostus, ennen kuin energiaa lähtee laajentamaan ulospäin. Myötätuntoisen ihmisen on opittava omat terveet rajat, annettava ensin itselleen ja sitten vasta muille. Moni masentunut on oppinut olemaan kiltti muille ihmisille ja oppinut olemaan koulussa ja elämässä tunnollinen, mutta oman jaksamisen ylittäminen muiden miellyttämisen tarpeesta käsin, ei lisää terveyttä, vaan uuvuttaa. Meditaatio opettaa terveen mielen käyttöä, myötätuntoa ja rakkautta ensin itseään ja sitten vasta muita kohtaan. Tyhjästä kaivosta, ei voi juoda loputtomiin ja työuupumus ja uupumus on iso haaste Suomessa. On opittava täyttämään oma lasi ja on opittava läsnäoloa, jossa rakkaus, myötätunto ja ilo, tapahtuvat aivan luonnostaan ja itsestään.

 • Jatkuva selviytyminen uuvuttaa ja on opittava tulemaan läsnäolevaan hetkeen, missä kiitollisuus, yltäkylläisyys ja ilo virtaavat.


Hypnoterapiaa MeditaatioSuomi YoutubeJos kärsit mielentervys ongelmista, älä jää yksin.


Lisää luettavaa:


 1. Neuroplastisuus

 2. Henkinen parantuminen

 3. Etuotsalohko

 4. Hypnoterapia

 5. Itseparantuminen

 6. Psykoosi

 7. Aivovamma

 8. Meditaatio

 9. Dynaaminen jooga

 10. Henkinen tietoisuus

 11. Rakennettu ohjelmisto

 12. Masennus

 13. PTSD

 14. Kuolemanrajakokemus

 15. Maadoittuminen

 16. Eheytymispolku

 17. Tietoinen ohjelmointi

 18. Aivot ja mieli

 19. Henkinen hyvinvointi

 20. Terveys ja parantuminen

62 views0 comments

Comments


riippumatto mainonta.webp
bottom of page